top of page

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup v Ateliéri Michaela Ľuptáková 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v ateliéri Michaela Ľuptáková (Mariánska 2222/3, 81108 Bratislava). Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a objasňujú práva a povinnosti Michaely Ľuptákovej  (predávajúci) a kupujúceho (zákazník). Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci:

Názov spoločnosti: Michaela Ľuptáková
Ulica a číslo: Pavlice 199
Mesto a PSČ: Pavlice 91942
Štát: Slovensko

DIČ: 1077182568

Kupujúci zadaním a potvrdením objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Objednávka tovaru

Všetky objednávky vytvorené v Ateliéri Michaela Ľuptáková sú záväzné pre obidve strany. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti. Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvom e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď nebude môcť tovar dodať z dôvodu nedostupnosti materiálu u dodávateľa. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.

Cena tovaru

Cena tovaru je stanovená v závislosti od druhu odevu, návrhu, materiálu a zhotovenia konkrétneho výrobku. Kupujúci je s cenou oboznámený vopred, a cenu výrobku akceptuje potvrdením objednávky. Dohodnutá cena výrobku je konečná a platná. Vzhľadom k procesu výroby sa môže cena zmeniť. O prípadnej zmene je kupujúci oboznámený vždy vopred a zmena nastane po jeho odsúhlasení a akceptovaní novej ceny. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

Spôsob platby a dodania

1. Platba prevodom na účet a osobný odber tovaru v ateliéri Michaela Ľuptáková, Mariánska 2222/3, Bratislava.
2. Platba prevodom na účet a doručenie kuriérom/poštou v rámci Slovenska: 10 €.
3. Platba prevodom a osobné doručenie odevu v rámci Bratislavy: 20 €.

Číslo účtu / IBAN: SK71 1100 0000 0029 4110 9939
SWIFT: Swift TATRSKBX

Radi by sme vás upozornili, že prevod na účet medzi bankami trvá 48 hodín. Pre urýchlenie dodania objednaného tovaru odporúčame vložiť peniaze priamo na náš účet v ktorejkoľvek pobočke banky.

Dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje vyhotoviť a dodať tovar v čo najkratšej dobe v závislosti od jeho dostupnosti na sklade. Dodacia lehota sa pohybuje od 14 dní do 4 týždňov od prijatia záväznej objednávky, resp. od prijatia platby za tovar na účet. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť plnú výšku kúpnej ceny tovaru vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, keď objednaný tovar nie je možné vyhotoviť v žiadanej lehote, vzhľadom na nedostupnosť materiálu na trhu.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru:

V súlade s platnými zákonmi podľa § 12 ods. 5c zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho (lenkasrsnova.com) najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 12. 2021.

.

Reklamačný poriadok

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru poškodenie, má kupujúci právo tovar reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené predávajúcim pre používanie a ošetrovanie tovaru v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie


Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou, e-mailom, alebo poštou na adresu:

Michaela Ľuptáková

Pavlice 199

91942 Pavlice

 

alebo na atelier@michaelaluptakova.com. Reklamovaný tovar je možné doručiť osobne, Slovenskou poštou, alebo prostredníctvom prepravcu. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis poškodení, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru alebo poštová doručenka.

Zodpovednosť predávajúceho


Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.


Predávajúci nezodpovedá za chyby:

 

  • ak si kupujúci poškodenie spôsobil sám

  • ak kupujúci pred prevzatím tovaru o nedostatku tovaru vedel

  • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru

  • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym, či nadmerným používaním

  • ak tovar bol mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou

  • ak farba materiálu presne nezodpovedá farbe na internete podľa ktorej bol tovar kúpený

  • ak presnosť natlačenia vzoru na materiáli nezodpovedá fotografii, podľa ktorej bol produkt objednaný, nakoľko sa jedná o originálne výrobky obsahujúce autorský dezén.

Po prijatí reklamácie sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, aký nedostatok sa vyskytol a cena, za akú bol tovar zakúpený. Reklamačný list sa posiela na adresu kupujúcemu e-mailom, alebo odovzdá osobne. Ak kupujúci reklamuje nedostatok tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

 

Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, v ktorom je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, keď bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia chybného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za nedostatky zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Práva spotrebiteľa


Pri chybách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných nedostatkoch, aby bola chyba odstránená bezplatne, riadne a načas. Pri nedostatkoch, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je chyba odstrániteľná, avšak pre opätovný výskyt nedostatku po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A

P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor výkonu dozoru


Tel. č.: 02/ 58 272 172 - 3; 02/ 58 272 106
Fax. č.: 02/ 58 272 170
E-mail: ba@soi.sk

bottom of page